Prevencia proti korózii: Sprievodca

Čo je korózia?

Korózia vzniká, keď sa material zhorší kvôli poveternostným podmienkam. Je to prirodzený proces, ktorý vzniká keď sú splnené tri podmienky.

  • Prítomnosť vlhkosti
  • Kovový povrch
  • Oxidačné činidlo (tiež nazývané ako prijímač elektrónu)

V dôsledku tohto procesu sa kov mení na jednu zo svojich solí, t.j. oxid/hydroxid/sulfid, v závislosti od materiálu. Kov je chemicky nestabilný a jeho soľ je stabilnejšia. Jednou z najbežnejších foriem korózie je hrdzavenie. Keď železo zhrdzavie, červenkastá vločkovitá látka, ktorá vznikla v dôsledku korozívneho procesu, je oxid železa.

Účinky na kov

Korózia postihuje kovy rôznymi spôsobmi. Keď kovy korodujú, ich celistvosť je oslabená a stávajú sa náchylnejšími na zlomenie. Musíte byť ostražití, aby ste ju vedeli zastaviť hneď na začiatku, keďže sa môže rýchlo rozšíriť.

Metódy prevencie proti  korózii

Toto sú bežné metódy používané na prevenciu proti korózii.

Výber kovu, ktorý bude použitý

Jedným jednoduchým opatrením na ochranu pred koróziou je použitie kovu odolného voči korózii. Hliník a nehrdzavejúca oceľ sú typickými príkladmi takýchto kovov.

Ochranný náter

Efektívnou metódou prevencie proti korózii je nanesenie vrstvy farby. Farba pôsobí ako bariéra medzi kovom a prvkami zabraňujúcimi toku elektrochemického náboja, ktorý spôsobuje koróziu.

Práškové laky sú tiež nákladovo efektívnymi riešeniami prevencie proti korózii. Suchý prášok sa nanesie na povrch kovu a následne sa kov ohreje. To spôsobí, že sa prášok s kovom zjednotí a povrch zostane hladký. Medzi rôzne práškové zmesi, ktoré sa používajú, patrí polyester, nylon, uretán, epoxid a akryl.

Regulovanie podmienok prostredia

Korózia je výsledkom chemickej reakcie medzi kovom a určitými plynmi prítomnými v prostredí. Ak môže byť prítomnosť týchto plynov v prostredí regulovaná, potom je možné regulovať prítomnosť  tejto reakcie. Jednoduchými opatreniami v tomto smere sú znižovanie vplyvu dažďu alebo vzdušnej  vlhkosti. Komplexnými opatreniami by bolo regulovanie obsahu síry, kyslíka a chlóru v okolitom prostredí.

Príkladom komplexného opatrenia je úprava vody, ktorá sa nachádza vo vodných kotloch pomocou zmäkčovadiel. Zmäkčovadlá odstraňujú vápnik a horčík vo vode, čo sú vysoko reaktívne kovy, ktoré zvyšujú potenciál výskytu korózie. Okrem toho zmäkčovadlá tiež pomáhajú regulovať obsah kyslíka a zásaditosť vody.

Ochranné povlaky

Predchádzanie korózii sa dá dosiahnuť pokrytím povrchu kovu iným kovom, ktorý má porovnateľne vyšší alebo nižší oxidačný potenciál.

Ochranné povlaky sú dvoch druhov: anódová ochrana a katódová ochrana.

Anódová ochrana

Pri anódovej ochrane sa povrch, ktorý má byť ochránený, potiahne kovom, ktorý je menej reaktívny (napríklad cín). V tomto  prípade je cín oveľa menej náchylný na koróziu, takže povrch, na ktorý sa nanáša, bude ochránený, pokým tam náter bude. Dôvodom, prečo sa toto nazýva anódová ochrana je, že v tomto procese sa kovový povrch, ktorý má byť ochránený stáva anódou.

Anódová ochrana sa používa na ochranu skladovacích nádrží vyrobených z uhlíkovej ocele, ktoré sa používajú na skladovanie 50% hydroxidu sodného a kyseliny sírovej. Anódovú ochranu nemožno použiť v takom prostredí, kde sú súčasné požiadavky extrémne vysoké.

Katódová ochrana

Aplikácia vrstvy zinku na povrch železnej legovanej ocele je bežným príkladom katódovej ochrany. Tento proces sa tiež nazýva galvanizácia. Keďže zinok je reaktívnejší ako oceľ, bude korodovať. Bude oxidovať, čím sa zabráni korózii ocele. Dôvodom, prečo sa toto nazýva katódová ochrana je, že v tomto procese sa kovový povrch, ktorý sa má chrániť, stáva katódou.

Katódová ochrana sa často používa na ochranu oceľových potrubí, ktoré prenášajú palivo alebo vodu, tiež na lodné trupy, nádrže na ohrev vody a ropné plošiny na mori.

Zmena dizajnu

Pasívnym spôsobom antikoróznej ochrany je navrhovanie konštrukcií spôsobom, ktorý potláča koróziu a v dôsledku toho sa zvyšuje životnosť a trvanlivosť všetkých antikoróznych povlakov. V ideálnom prípade by mali byť konštrukcie také, aby sa zabránilo zachytávaniu vody a prachu, uľahčilo sa prúdenie vzduchu a zabránilo sa tvorbe trhlín. Nakoniec návrh by mal zabezpečiť, aby predmetná konštrukcia bola prístupná na vykonávanie pravidelnej údržby.

Inhibítory korózie

Ďalším spôsobom ochrany proti korózii je použitie inhibítorov korózie. Ide o chemikálie, ktoré reagujú buď s kovovým povrchom alebo s plynmi v okolí, aby “potlačili” chemické reakcie, ktoré spôsobujú koróziu. Inhibítory sa používajú na pokrytie kovového povrchu ochranným filmom. Existujú dve formy, v ktorých sa môžu použiť chemikálie s inhibítormi. Môžu byť zmiešané s vhodným rozpúšťadlom; výsledný roztok sa následne aplikuje. Alebo použitím bežných disperzných techník môžu byť použité ako ochranný náter. Proces, ktorým sa používajú inhibítory korózie, sa nazýva pasivácia.

Pasivácia

Pri tomto spôsobe sa používa ochranný materiál (zvyčajne nejaký druh oxidu kovu) na vytvorenie vrstvy na kovovom povrchu. Táto vrstva ochraňuje povrch pred koróziou. Medzi faktory ovplyvňujúce tvorbu ochrannej vrstvy patrí teplota okolia, pH okolitého prostredia a chemické zloženie okolitej atmosféry. Jednou z výhod tohto procesu je, že na materiáli, kde sa táto vrstva aplikuje, sa vytvorí postupná patina. Výsledkom je, že materiál je postupom času krajší. To je niečo, čo možno vidieť na strechách, ktoré majú medenú krytinu. Ďalším príkladom procesu pasivácie je farba Sochy slobody. Na štruktúre sa vyvinula patina modrozelenej farby, ktorá pôsobí ako ochrana pred koróziou spodnej medenej vrstvy. Inhibítory korózie sa zvyčajne používajú v chemických výrobných závodoch, ropných rafinériách a prevádzkach na úpravu vody.

Okamžitým krokom, ktorý môžete urobiť, je použitie produktu WD-40 Multi-Use. Sprej je schopný ochrániť kovové časti počas určitého časového obdobia, ak je predmet vystavený vplyvom okolia a ešte dlhšie, ak je predmet v interiéri. Odporúčame, aby ste použitie WD-40 pravidelne opakovali.